Thailand Web Stat Truehits.net

MICHELIN ได้คะแนนอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับยางพารา

มิชลินได้คะแนนอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ผลิตยางรถยนต์ โดยได้คะแนนสูงถึง 81.8%

การประเมินผลจัดทำโดย SPOTT แพลตฟอร์มสำหรับประเมินความโปร่งใสทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ผลการประเมินตอกย้ำให้เห็นถึงภาวะผู้นำและความโปร่งใสของกลุ่มมิชลินอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่ายางธรรมชาติให้ก้าวรุดหน้า

มิชลิน ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก ครองอันดับหนึ่งในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำโดย SPOTT  โดยการประเมินผลครั้งนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์พันธกิจและนโยบายสาธารณะขององค์กร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมินความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน หรือ SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) เป็นกรอบแนวทางการประเมินที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ  เครื่องมือนี้ใช้ในการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (Public Disclosure) ของผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละราย โดย SPOTT จะประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับป่าไม้ในเขตร้อน น้ำมันปาล์ม และยางธรรมชาติหรือยางพารา เป็นประจำทุกปี ตามดัชนีชี้วัดเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 100 ดัชนี เพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 81.8% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 39.3%  สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น